Поделиться в соц. сетях

Share to Facebook

” src=”http://hartvig-law.com/wp-content/uploads/Kriminal-300×200.jpg” alt=”” width=”300″ height=”200″ />В нашій компанії працюють професійні Адвокати, які мають багаторічний досвід роботи в адвокатурі за спеціалізацією кримінальне право та процес.

Надається повний перелік правової допомоги в кримінальних справах:

1. Захист прав і законних інтересів особи будь-якого процесуального статусу:
– підозрюваний;
– обвинувачений;
– підсудний.

2. Захист прав і законних інтересів особи на будь-якій стадії кримінального процесу:
– до порушення кримінальної справи;
– досудове слідство;
– розгляд справи в судах першої інстанції, апеляції, касації.

3. Представлення інтересів потерпілих та цивільних позивачів в кримінальних справах на будь-якій стадії:
– досудове слідство;
– розгляд справи в судах першої інстанції, апеляції, касації.

Необхідно пам’ятати: чим раніше звернення до адвоката, тим більший ефект його роботи. Ви звертаєтесь до нас і ми захищаємо Вас.

Клопотання – офіційне прохання про виконання певної процесуальної дії та прийняття рішення  з усіх питань, які мають значення для справи.
Адвокат направляє клопотання до слідчого для з’ясування обставин, які мають істотне значення для справи – клопотання про очні ставки, проведення експертизи, припинення кримінальної справи.
Відповідно до статті 94 КПК України кримінальна справа може бути порушена тільки в тих випадках, коли є достатні данні, які вказують на наявність ознак злочину. У постановах про порушення кримінальної справи слідчий на них вказує.  Якщо захисник вважає, що їх недостатньо, або обвинувачений вважає себе невинуватим, своєчасне подання клопотання про закриття справи може відіграти позитивну роль. Відмовляючи у задоволенні такого клопотання, слідчий має навести доводи про відсутність підстав для задоволення клопотання. Нерідко, при цьому, випливають ті обставини, які зацікавлять захисника, але не були йому відомі раніше.
Крім того, згідно зі статтею 236-7 Кримінально-процесуального кодексу України постанова про порушення кримінальної справи може бути оскаржена до суду. При розгляді такої скарги захисник, також, може більше дізнатись про наявні в матеріалах справи докази, якими обґрунтовано порушення кримінальної справи, чого йому, зазвичай, не дають зробити слідчі в порушення законодавства.

Адвокат, який допущений до участі у кримінальній справі, передусім, здійснює роботу щодо дослідження, аналізу та оцінювання фактів і доказів. Обирає або уточнює правову позицію зі своїм підзахисним. Ця робота знаходить своє об’єктивне відображення в процесуальних документах – заявах, скаргах, клопотаннях, запереченнях.
За допомогою цих процесуальних документів, поданих слідчому, прокурору або суду, захисник  визначає певний напрям захисту і вже на досудовому слідстві впливає на розвиток і напрям досудового слідства.” src=”http://hartvig-law.com/wp-content/uploads/Kriminal-300×200.jpg” alt=”” width=”300″ height=”200″ />В нашій компанії працюють професійні Адвокати, які мають багаторічний досвід роботи в адвокатурі за спеціалізацією кримінальне право та процес.

Надається повний перелік правової допомоги в кримінальних справах:

1. Захист прав і законних інтересів особи будь-якого процесуального статусу:
– підозрюваний;
– обвинувачений;
– підсудний.

2. Захист прав і законних інтересів особи на будь-якій стадії кримінального процесу:
– до порушення кримінальної справи;
– досудове слідство;
– розгляд справи в судах першої інстанції, апеляції, касації.

3. Представлення інтересів потерпілих та цивільних позивачів в кримінальних справах на будь-якій стадії:
– досудове слідство;
– розгляд справи в судах першої інстанції, апеляції, касації.

Необхідно пам’ятати: чим раніше звернення до адвоката, тим більший ефект його роботи. Ви звертаєтесь до нас і ми захищаємо Вас.

Клопотання – офіційне прохання про виконання певної процесуальної дії та прийняття рішення  з усіх питань, які мають значення для справи.
Адвокат направляє клопотання до слідчого для з’ясування обставин, які мають істотне значення для справи – клопотання про очні ставки, проведення експертизи, припинення кримінальної справи.
Відповідно до статті 94 КПК України кримінальна справа може бути порушена тільки в тих випадках, коли є достатні данні, які вказують на наявність ознак злочину. У постановах про порушення кримінальної справи слідчий на них вказує.  Якщо захисник вважає, що їх недостатньо, або обвинувачений вважає себе невинуватим, своєчасне подання клопотання про закриття справи може відіграти позитивну роль. Відмовляючи у задоволенні такого клопотання, слідчий має навести доводи про відсутність підстав для задоволення клопотання. Нерідко, при цьому, випливають ті обставини, які зацікавлять захисника, але не були йому відомі раніше.
Крім того, згідно зі статтею 236-7 Кримінально-процесуального кодексу України постанова про порушення кримінальної справи може бути оскаржена до суду. При розгляді такої скарги захисник, також, може більше дізнатись про наявні в матеріалах справи докази, якими обґрунтовано порушення кримінальної справи, чого йому, зазвичай, не дають зробити слідчі в порушення законодавства.

Адвокат, який допущений до участі у кримінальній справі, передусім, здійснює роботу щодо дослідження, аналізу та оцінювання фактів і доказів. Обирає або уточнює правову позицію зі своїм підзахисним. Ця робота знаходить своє об’єктивне відображення в процесуальних документах – заявах, скаргах, клопотаннях, запереченнях.
За допомогою цих процесуальних документів, поданих слідчому, прокурору або суду, захисник  визначає певний напрям захисту і вже на досудовому слідстві впливає на розвиток і напрям досудового слідства.” src=”http://hartvig-law.com/wp-content/uploads/Kriminal-300×200.jpg” alt=”” width=”300″ height=”200″ /> В нашей компании работают профессиональные Адвокаты, имеющие многолетний опыт работы в адвокатуре по специализации уголовное право и процесс.
Предоставляется полный перечень правовой помощи в уголовных делах:
1. Защита прав и законных интересов лица любого процессуального статуса:
– Подозреваемый;
– Обвиняемый;
– Подсудимый.
2. Защита прав и законных интересов лица на любой стадии уголовного процесса:
– До возбуждения уголовного дела;
– Досудебное следствие;
– Рассмотрение дела в судах первой инстанции, апелляции, кассации.
3. Представление интересов потерпевших и гражданских истцов по уголовным делам на любой стадии:
– Досудебное следствие;
– Рассмотрение дела в судах первой инстанции, апелляции, кассации.

Необходимо помнить: чем раньше обращение к адвокату, тем больший эффект его работы.
Вы обращаетесь к нам и мы защищаем Ваши права и интересы

Ходатайство – официальная просьба о выполнении определенного процессуального действия и принятия решения по всем вопросам, которые имеют значение для дела.
Адвокат направляет ходатайство  следователю для выяснения обстоятельств, имеющих существенное значение для дела – ходатайство о проведении очной ставки, проведение экспертизы, прекращение уголовного дела.
Согласно статье 94 УПК Украины уголовное дело может быть возбуждено только в тех случаях, когда имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления. В постановлениях о возбуждении уголовного дела следователь на них указывает. Если защитник считает, что их недостаточно, или обвиняемый считает себя невиновным, своевременное представление ходатайства о прекращении дела может сыграть положительную роль. Отказывая в удовлетворении такого ходатайства, следователь должен привести доводы об отсутствии оснований для удовлетворения ходатайства. Нередко, при этом, вытекают те обстоятельства, которые заинтересуют защитника, но не были ему известны ранее.
Кроме того, согласно статье 236-7 УПК Украины постановление о возбуждении уголовного дела может быть обжаловано в суде. При рассмотрении такой жалобы защитник, также, может больше узнать об имеющихся в материалах дела доказательствах, которыми обосновано возбуждение уголовного дела, чего ему, обычно, не дают сделать следователи, нарушая закон.

Адвокат, который допущен к участию в уголовном деле, прежде всего, осуществляет работу по исследованию, анализу и оценке фактов и доказательств. Выбирает или уточняет правовую позицию со своим подзащитным. Эта работа находит свое объективное отражение в процессуальных документах – заявлениях, жалобах, ходатайствах, возражениях.

С помощью этих процессуальных документов, представленных следователю, прокурору или суду, защитник определяет определенное направление защиты и уже на досудебном следствии влияет на развитие и направление досудебного следствия.